Verkoopsvoorwaarden

1. Welkom

Hartelijk welkom op deze Zodi Innovations website (hierna verkort de "Site") voor Pralinio.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen Pralinio en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en Pralinio . Wanneer de Gebruiker op de Site vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht je de Site raadpleegt in of buiten België. Indien je bepaalde extra diensten van deze Site gebruikt, zullen wij je de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.

Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.

De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, gedefinieerd in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden.

2. Juistheid van de gegevens

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de 'Bestel Info Pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder je hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Pralinio poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

Pralinio zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

3. Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal je zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Je kan in voormeld geval kosteloos jouw bestelling annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

4. Online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

Kies jouw product en voeg het toe aan de shopping cart;

Geef het facturatieadres;

Geef het leveringsadres in;

Kies een leveringsmethode;

Vul je betalingsinformatie in;

Je zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;

Je zal de kans hebben een samenvatting van jouw bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een bestelling zal je van Pralinio een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien je met een kredietkaart betaalt, zal je tevens een email ontvangen met de status van jouw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") zal je tevens een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij je informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

5. Betaling

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin je heeft besteld. Ingenico zal je tevens een update sturen. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van het factuur. Pralinio behoudt zich het recht voor om, indien wij een ongunstige kredietrating krijgen, een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Pralinio eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

6. Verkoopsovereenkomst

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Pralinio behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

- wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;

- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

- bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

- bij overmacht.

7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Speciale regels:

Postbus adressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

8. Leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat (zie punt 7). De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.

Bijna alle goederen worden verstuurd vanuit Pralinio. Als jouw order niet tijdig wordt geleverd kan je ons steeds contacteren op info@pralinio.be met vermelding van jouw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen jouw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestigingse-mail uit te sturen dan kan je deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. Je aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door jou aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal je worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding. Dit kan telefonisch of via een kaartje in de brievenbus. Een overzicht van de leveringsmethodes, hun garanties en beperkingen kan je vinden op onze leveringsinstructies

9. Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet je de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien je van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, teken je de leveringsbon niet af en/of vermeldt je duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van jouw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres : info@pralinio.be

10. Verkoop op afstand

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Pralinio. Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding.

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Pralinio op voorwaarde dat je de artikelen niet in gebruik hebt genomen.

Voor een retour dien je de volgende procedure te volgen:

Stap 1: Contacteer info@pralinio.be en vermeld jouw ordernummer. Of stuur ingevuld Herroepingsformulier terug naar ons via e-mail of per post. Wij zullen je per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn ten uwen laste.

Stap 2: Verpak de goederen voor je ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, indien mogelijk in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.

Stap 3: Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (jouw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).

Stap 4: Mocht je vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet je de goederen binnen de 14 dagen terugsturen naar ons.

Stap 5: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal je zo snel mogelijk worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij je dit laten weten.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dien je zich te wenden tot de winkel waar je de goederen heeft aangekocht.

11. Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Site: Pralinio is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

Wettelijke garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen.

Gebruik van de goederen: Pralinio is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Levering en andere uitsluitingen: Pralinio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Pralinio, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van Pralinio zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

12. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Site

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Pralinio kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Pralinio worden aangewend.

Alle beelden op deze website zijn eigendom van Pralinio. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

13. Beëindiging

Annulatie door Pralinio van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

14. Intellectueel Eigendomsrecht

Pralinio heeft deze Site voor jouw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Pralinio. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende:

Je mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat je de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Pralinio. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

De technologie wordt verstrekt en beheerd door Zodi Innovations².

15. Privacy policy

Pralinio erkent het belang van de privésfeer. Onze privacy policy kan je terugvinden door hier te klikken. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Pralinio. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.

Door te bestellen via de Site van Pralinio, staat de Gebruiker Pralinio uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Pralinio zal de gegevens mogen opslaan, doch niet aan derden zonder enige relatie met Pralinio.

De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

16. Namaak

Pralinio wenst zijn consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst Pralinio graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat je namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

17. Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;

Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;

Zodi Innovations: Zodi Innovations, besloten vennootschap met maatschappelijke en exploitatiezetel zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogerheide 4 en geregistreerd in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 0738.456.248;

Pralinio: Jarne Polspoel, eenmanszaak met maatschappelijke en exploitatiezetel zetel te 1980 Zemst, Kleine Lindestraat 9 en geregistreerd in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 0737.925.718;

Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;

Site: Verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van Pralinio. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.

Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

18. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kun je beroep doen op de alternatieve online geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) biedt één enkel toegangspunt waarmee consumenten en handelaars in de EU hun geschillen over zowel binnenlandse als grensoverschrijdende onlineaankopen kunnen beslechten.

19. Slot

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens : info@pralinio.be.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 19/04/2020.